Strona główna » O instytucie » Zapytania ofertowe

ZAPYTANIA OFERTOWE

Rada Nadzorcza
Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Świętojerska 5/7 00-236 Warszawa

zaprasza

podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

I. Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

1. Biegły rewident dokona badania przygotowanego przez Spółkę sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, tj. za rok obrotowy 2019 oraz za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, tj. za rok obrotowy 2020 i sporządzi po badaniu każdego roku obrotowego pisemne sprawozdanie z badania zawierającego opinię o tym sprawozdaniu.
2. Każde z badań zostanie przeprowadzone przez Biegłego rewidenta w dwóch etapach (badanie wstępne i końcowe), w terminach uzgodnionych ze Spółką, przy czym badanie wstępne zostanie przeprowadzone jeszcze przed końcem roku obrotowego, którego dotyczyć będzie badanie.
3. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zostaną złożone przez biegłego rewidenta w terminie odpowiednio do dnia 24 lutego 2020 roku oraz 24 lutego 2021 roku.
4. Biegły rewident dokona audytu pakietu konsolidacyjnego za rok 2019 i rok 2020 na potrzeby Grupy Kapitałowej ARP S.A., obejmującego sprawozdanie finansowe wraz z notami sporządzone zgodnie z wytycznymi ARP S.A.
5. Wykonanie audytu pakietu konsolidacyjnego na potrzeby Grupy Kapitałowej ARP S.A. i wydanie o nim opinii nastąpi odpowiednio do dnia 24 lutego 2020 roku oraz 24 lutego 2021 roku.
6. Biegły rewident będzie, w razie konieczności, obecny na Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, o którego terminie będzie powiadomiony z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników rozpatrującym sprawozdanie finansowe przygotowane przez Spółkę ponosi biegły rewident.
7. Biegły rewident będzie obecny w każdym roku na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej. O terminie posiedzenia Rady Nadzorczej zostanie powiadomiony z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.
8. Biegły rewident przekaże do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzane dla Zarządu informacje o problemach w systemie rachunkowości Spółki (w formie tzw. listu intencyjnego).
9. Biegły rewident będzie ściśle współpracował z audytorem badającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, w tym w szczególności w zakresie dotyczącym sporządzenia informacji z badania dla audytora ARP S.A. oraz ewentualnego udostępnienia dokumentacji z przeprowadzonego badania.

II. Zawartość oferty

Oferta firmy audytorskiej powinna zawierać w szczególności:

1. Informację o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1ustawy o biegłych rewidentach), o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów oraz o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki,
2. Oświadczenie firmy audytorskiej o:
a. spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowania zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
b. dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami, umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania,
c. wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach.
3. Cenę za badanie sprawozdań finansowych skalkulowaną za badanie sprawozdań za 2 lata oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań zawierających opinię o badanych sprawozdaniach, z uwzględnieniem informacji o przychodach z tytułu sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej udzielonych przedsiębiorcy przez urząd właściwy do spraw własności przemysłowych zgodnie z art. 17 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018, poz. 141), jak również uwzględniającą konieczność zaudytowania pakietów konsolidacyjnych na potrzeby Grupy Kapitałowej ARP S.A. i wydania opinii o przedmiotowych pakietach.
4. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania do uczestnictwa (w razie ewentualnej konieczności) w Zgromadzeniach Wspólników i posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu.
5. Wskazanie metod i terminów przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na współpracę audytora z audytorem badającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ARP S.A., w tym w szczególności w zakresie dot. sporządzenia informacji z badania dla audytora ARP S.A. oraz udostępniania dokumentacji z przeprowadzonego badania.
7. Wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat oraz informacja o doświadczeniu biegłego rewidenta delegowanego do badania spółki w zakresie badania sprawozdań w jednostce badawczo-rozwojowej/naukowej w okresie ostatnich 5 lat.
8. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o." należy przesłać pocztą na adres: 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7 (decyduje data doręczenia) lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki (II piętro, pok. 200) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2019 roku do godziny 15.00.

Oferty złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Rada Nadzorcza Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Kontakt telefoniczny w przedmiotowej sprawie: 22 860 00 67, 22 860 00 65.


Zaproszenie do składania ofert na wybór prelegentów.

W związku z organizacją CYKLU SZKOLEŃ realizowanych w ramach programu „Rozwój sektorów kreatywnych” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury: Konteksty skutecznego projektowania innowacji, Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wybór prelegenta szkolenia:

Badania (w tym rynkowe i potrzeb użytkowników) jako nieodzowny etap zbierania wytycznych do briefów projektowych

Zaproszenie do składania ofert na wybór prelegenta

Formularz ofertowy


Termin składania ofert do dnia 22.08.2019 r.

Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia Badania (w tym rynkowe i potrzeb użytkowników) jako nieodzowny etap zbierania wytycznych do briefów projektowych została wybrana Pani Karolina Wesołowska.


Zaproszenie do składania ofert na wybór prelegentów.

W związku z organizacją CYKLU SZKOLEŃ realizowanych w ramach programu „Rozwój sektorów kreatywnych” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury: Konteksty skutecznego projektowania innowacji, Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wybór prelegentów szkoleń:

- Kreatywne metody poszukiwania pomysłów na innowacje

Zaproszenie do składania ofert na wybór prelegenta

Formularz ofertowy


- Badania (w tym rynkowe i potrzeb użytkowników) jako nieodzowny etap zbierania wytycznych do briefów projektowych

Zaproszenie do składania ofert na wybór prelegenta

Formularz ofertowy


- Wartość i kluczowe czynniki sukcesu procesu projektowania w tworzeniu wyróżniających się rynkowo usług

Zaproszenie do składania ofert na wybór prelegenta

Formularz ofertowy


- Komunikacja wizualna jako narzędzie pozycjonowania rynkowego produktu i usługi

Zaproszenie do składania ofert na wybór prelegenta

Formularz ofertowy


- Mechanizmy powstawania i sztuka interpretacji trendów rynkowych, branżowych i wzorniczych

Zaproszenie do składania ofert na wybór prelegenta

Formularz ofertowy


- Oraz współprowadzącego i moderatora ww. szkoleń

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Termin składania ofert do dnia 30.07.2019 r.

Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia Wartość i kluczowe czynniki sukcesu procesu projektowania w tworzeniu wyróżniających się rynkowo usług została wybrana Pani Magdalena Macko-Gizińska.
Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia Komunikacja wizualna jako narzędzie pozycjonowania rynkowego produktu i usługi został wybrany p. Andrzej Leraczyk.
Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia Mechanizmy powstawania i sztuka interpretacji trendów rynkowych, branżowych i wzorniczych została wybrana firma TRENDSPOT Agnieszka Polkowska.
Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego na współprowadzącego i moderatora ww. szkoleń została wybrana firma PRODUCTLAB Michał Drożdż.
Informujemy, że zapytanie ofertowe z dnia 23.07.2019 r. na przeprowadzenie szkolenia Badania (w tym rynkowe i potrzeb użytkowników) jako nieodzowny etap zbierania wytycznych do briefów projektowych zostało anulowane.

Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia Kreatywne metody poszukiwania pomysłów na innowacje została wybrana firma Tomasz Bąkowski Brainworx Innovation Consulting.


Zaproszenie do składania ofert na wybór prelegentów.

W związku z organizacją CYKLU SZKOLEŃ realizowanych w ramach programu „Rozwój sektorów kreatywnych” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury: Konteksty skutecznego projektowania innowacji, Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wybór prelegentów.

Zaproszenie do składania ofert na wybór prelegenta Cykl szkoleń

Formularz ofertowy Cykl szkoleń
 

Zaproszenie do składania ofert na wybór prelegenta szkolenie 19.11

Formularz ofertowy szkoelnie 19.11
 

Zaproszenie do składania ofert na wybór prelegenta szkolenie 20.11

Formularz ofertowy szkoelnie 20.11
 

Zaproszenie do składania ofert na wybór prelegenta szkolenie 21.11

Formularz ofertowy szkoelnie 21.11
 

Zaproszenie do składania ofert na wybór prelegenta szkolenie 22.11

Formularz ofertowy szkoelnie 22.11
 

Zaproszenie do składania ofert na wybór prelegenta szkolenie 23.11

Formularz ofertowy szkoelnie 23.11
 

Termin składania ofert do dnia 13.11.2018 r. do godziny 9.00.

Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego na przeprowadzenie cyklu szkoleń została wybrana firma PRODUCTLAB Michał Drożdż.
Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia w dniu 19.11 została wybrana firma MAJA PALCZEWSKA STUDIO.
Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia w dniu 20.11 została wybrana Pani Karolina Wesołowska.
Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia w dniu 21.11 została wybrana Pani Magdalena Macko-Gizińska.
Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia w dniu 22.11 została wybrana firma DAWID KORZEKWA DWT GROUP.
Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia w dniu 23.11 została wybrana firma TRENDSPOT Agnieszka Polkowska.


Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia badań ilościowych i jakościowych na potrzeby projektu „Ocena użyteczności programu „Dobry Wzór” w promowaniu przez przedsiębiorców swoich projektów, produktów i firm”, w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Rozwój sektorów kreatywnych.

Zapytanie ofertowe 327.58 KB
Formularz ofertowy 89.50 KB

Termin składanie ofert upływa 26 maja 2017 r. o godzinie 16.30

---
Informacja z 22 maja 2017 roku:
Uprzejmie informujemy, iż punkty 3.1, 7.4 i 9.3 zapytania ofertowego uległy zmianie. Prosimy o ponowne zapoznanie się z treścią zapytania dostępnego na stronie od chwili publikacji niniejszej informacji.
W związku ze zmianą termin składania ofert został przedłużony.

Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego została wybrana Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznych.


 

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia badań jakościowych na potrzeby projektu „Badanie skuteczności współpracy projektantów wzornictwa przemysłowego z przedsiębiorcami”, realizowanego w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Rozwój Sektorów Kreatywnych.

Zapytanie ofertowe 320.86 KB
Formularz ofertowy 78.00 KB

Termin składanie ofert upływa 24 maja 2017 r. o godzinie 16.30

Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego została wybrana Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznych.


 

Rada Nadzorcza
Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Świętojerska 5/7 00-236 Warszawa

zaprasza

podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

I. Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

 

 1. Biegły rewident dokona badania przygotowanego przez Spółkę sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, tj. za rok obrotowy 2016 oraz sporządzi pisemną opinię wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest rzetelne i prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy i przyjętymi zasadami (polityką rachunkowości).
 2. Badanie zostanie przeprowadzone przez Biegłego rewidenta w dwóch etapach (badanie wstępne i końcowe), w terminach uzgodnionych ze Spółką, przy czym badanie wstępne zostanie przeprowadzone jeszcze w 2016 roku.
 3. Opinia oraz raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zostaną złożone przez biegłego rewidenta w terminie do dnia 10 marca 2017 r.
 4. Biegły rewident dokona audytu pakietu konsolidacyjnego na potrzeby Grupy Kapitałowej ARP S.A., obejmującego sprawozdanie finansowe wraz z notami sporządzone zgodnie z wytycznymi ARP S.A.
 5. Wykonanie audytu pakietu konsolidacyjnego na potrzeby Grupy Kapitałowej ARP S.A. i wydanie o nim opinii nastąpi do dnia 10 marca 2017 r.
 6. Biegły rewident będzie, w razie konieczności, obecny na Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, o którego terminie będzie powiadomiony z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników rozpatrującym sprawozdanie finansowe przygotowane przez Spółkę ponosi biegły rewident.
 7. Biegły rewident będzie obecny na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej. O terminie posiedzenia Rady Nadzorczej zostanie powiadomiony z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.
 8. Biegły rewident przekaże do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzane dla Zarządu informacje o problemach w systemie rachunkowości Spółki (w formie tzw. listu intencyjnego).
 9. Biegły rewident będzie ściśle współpracował z audytorem badającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, w tym w szczególności w zakresie dotyczącym sporządzenia informacji z badania dla audytora ARP S.A. oraz ewentualnego udostępnienia dokumentacji z przeprowadzonego badania.


II. Zawartość oferty

Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać w szczególności:

 1. Informację o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
 2. Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 3. Cenę za badanie sprawozdania finansowego obejmującą sporządzenie opinii o badanym sprawozdaniu oraz raport z badania tego sprawozdania, jak również uwzględniającą konieczność zaudytowania pakietu konsolidacyjnego na potrzeby Grupy Kapitałowej ARP S.A. i wydania opinii o przedmiotowym pakiecie.
 4. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania do uczestnictwa (w razie ewentualnej konieczności) w Zgromadzeniu Wspólników i posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu.
 5. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
 6. Wskazanie metod i terminów przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na współpracę audytora z audytorem badającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ARP S.A., w tym w szczególności w zakresie dot. sporządzenia informacji z badania dla audytora ARP S.A. oraz udostępniania dokumentacji z przeprowadzonego badania.
 8. Wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat oraz informacja o doświadczeniu w zakresie przeprowadzenia badania w jednostce badawczo-rozwojowej/naukowej w okresie ostatnich 5 lat.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o." należy przesłać pocztą na adres: 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7 (decyduje data doręczenia) lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki (II piętro, pok. 200) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2016 roku do godziny 14.00.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Rada Nadzorcza Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Kontakt telefoniczny w przedmiotowej sprawie: 22 860 00 67, 22 860 00 65.
 


Zapytanie ofertowe na produkcję materiałów promocyjnych i ich dostarczenie do siedziby Zamawiającego do dnia 19 września 2016 r. do godz. 12:00 w ramach projektu „HPC4Poland”

Zapytanie ofertowe >> 268.93 KB

 Formularz ofertowy >> 349.50 KB


Termin składania ofert: do 12 września 2016 roku, do godziny 9:00.

Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego została wybrana firma SALON REKLAMY Aneta Kamińska.


 Zapytanie ofertowe dotyczące: tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski na potrzeby realizacji warsztatu w ramach projektu „HPC4Poland”.

Zapytanie ofertowe >> 434.46 KB

Formularz ofertowy >> 574.63 KB
 

Termin składania ofert: do 12 września 2016 roku, do godziny 12:00.

Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego została wybrana firma AGIT Agnieszka Rydz


Zapytanie ofertowe dotyczące: świadczenia usługi sprzątania w tym przenoszenia mebli
w związku z organizacją w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. warsztatu w dniu 20 września w ramach projektu w ramach projektu „HPC4POLAND”

Zapytanie ofertowe >> 351.55 KB

Formularz ofertowy >> 295.83 KB
 

Termin składania ofert: do 12 września 2016 roku, do godziny 12:00.

Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego została wybrana firma Mirosław Nowak „Mirex”


Zapytanie ofertowe dotyczące: przygotowania dokumentacji fotograficznej wydarzenia odbywającego się w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. w dniu 20 września 2016 r.w ramach projektu „HPC4POLAND”

Zapytanie ofertowe >> 357.34 KB

Formularz ofertowy >> 49.32 KB
 

Termin składania ofert: do 12 września 2016 roku, do godziny 12:00.

Informujemy, że zapytanie ofertowe zostało anulowane.


Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia przez zespół zaangażowany w proces rozwoju nowego produktu wykładu na temat korzyści z wykorzystania HPC dla firm produkcyjnych w ramach projektu „HPC4POLAND”

Zapytanie ofertowe >> 352.11 KB

 Formularz ofertowy >> 48.99 KB

Termin składania ofert do dnia 6 września 2016 roku, do godziny 9:00.

Termin składania ofert przedłużony do dnia 7 września do godz. 16:00.

Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego wybrana została firma Kamila Kamińska „CIRCLE” studio projektoweZapytanie ofertowe na produkcję materiałów promocyjnych i ich dostarczenie do siedziby Zamawiającego do dnia 12 września 2016 r. do godz. 16:00 w ramach projektu „HPC4Poland”

Zapytanie ofertowe >> 268.11 KB

 Formularz ofertowy >> 347.50 KB

Termin składania ofert do dnia 6 września 2016 roku, do godziny 9:00.

Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego wybrana została firma PROMO24.
 


 

Rada Nadzorcza
Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Świętojerska 5/7 00-236 Warszawa

zaprasza

podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

I. Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

 1. Biegły rewident dokona badania przygotowanego przez Spółkę sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, tj. za rok obrotowy 2015 oraz sporządzi pisemną opinię wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest rzetelne i prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.
 2. Badanie zostanie przeprowadzone przez Biegłego rewidenta w dwóch etapach (badanie wstępne i końcowe), w terminach uzgodnionych ze Spółką, przy czym badanie wstępne zostanie przeprowadzone jeszcze w 2015 roku.
 3. Biegły rewident dokona audytu pakietu konsolidacyjnego na potrzeby Grupy Kapitałowej ARP S.A., obejmującego sprawozdanie finansowe wraz z notami sporządzone zgodnie z wytycznymi ARP S.A. oraz informacje przedstawiające różnice (korekty) między sprawozdaniem spółki, a pakietem sporządzonym zgodnie z wytycznymi ARP S.A.
 4. Opinia oraz raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. zostaną złożone przez biegłego rewidenta w terminie do dnia 10 marca 2016 r.
 5. Wykonanie audytu pakietu konsolidacyjnego na potrzeby Grupy Kapitałowej ARP S.A. i wydanie o nim opinii nastąpi do dnia 10 marca 2016 r.
 6. Biegły rewident będzie, w razie konieczności, obecny na Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, o którego terminie będzie powiadomiony z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników rozpatrującym sprawozdanie finansowe przygotowane przez Spółkę ponosi biegły rewident.
 7. Biegły rewident będzie obecny na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej. O terminie posiedzenia Rady Nadzorczej zostanie powiadomiony z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.
 8. Biegły rewident przekaże do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzane dla Zarządu informacje o problemach w systemie rachunkowości Spółki (w formie tzw. listu intencyjnego).
 9. Biegły rewident będzie ściśle współpracował z audytorem badającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, w tym w szczególności w zakresie dotyczącym sporządzenia informacji z badania dla audytora ARP S.A. oraz ewentualnego udostępnienia dokumentacji z przeprowadzonego badania.


II. Zawartość oferty

Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać w szczególności:

 1. Informację o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
 2. Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 3. Cenę za badanie sprawozdania finansowego obejmującą sporządzenie opinii o badanym sprawozdaniu oraz raport z badania tego sprawozdania, jak również uwzględniającą konieczność zaudytowania pakietu konsolidacyjnego na potrzeby Grupy Kapitałowej ARP S.A. i wydania opinii o przedmiotowym pakiecie.
 4. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania do uczestnictwa (w razie ewentualnej konieczności) w Zgromadzeniu Wspólników i posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu.
 5. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
 6. Wskazanie metod i terminów przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na współpracę audytora z audytorem badającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ARP S.A., w tym w szczególności w zakresie dot. sporządzenia informacji z badania dla audytora ARP S.A. oraz udostępniania dokumentacji z przeprowadzonego badania.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o." należy przesłać pocztą na adres: 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7 (decyduje data doręczenia) lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki (II piętro, pok. 200) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2015 roku do godziny 14.00.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Rada Nadzorcza Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Kontakt telefoniczny w przedmiotowej sprawie: 22 860 00 67, 22 860 00 65.
 


Zapytanie ofertowe z dn. 02.04.2015 na przeprowadzenie audytu jednostki naukowej – Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe 213.90 KB

Termin składania ofert upływa 09.04.2015 r. o godz. 16:00.

Informacja o wyłonieniu wykonawcy do przeprowadzenia audytu jednostki naukowej:
informuje się, że do przeprowadzenia w 2015 roku w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. zewnętrznego audytu działalności statutowej jednostki wybrano: VERUM Doradztwo i Zarządzanie Bożena Błaszczyk.


Zapytanie ofertowe z dn. 10.03.2015 na obsługę cateringową całodniowego wydarzenia organizowanego w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. w dniu 9 kwietnia 2015 r.

Zapytanie ofertowe 455.21 KB

Termin składania ofert upływa 16 marca 2015 roku o godz. 12.00.

Ze względu na trwające prace komisji związane z dużą ilością złożonych ofert termin ogłoszenia wyboru Zleceniobiorcy zostaje przesunięty do dnia 20 marca .

Informujemy, że w wyniku powyższego zapytania ofertowego wybrana została oferta firmy fabryka smaQ


Zapytanie ofertowe z dn. 10 marca 2015 roku na koncepcję i realizację aranżacji przestrzeni, dostarczenie potrzebnego sprzętu, obsługę techniczną oraz zapewnienie oprawy wizualnej (multimedialnej i poligraficznej) całodniowego wydarzenia organizowanego w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. w dniu 9 kwietnia 2015r.

Zapytanie ofertowe 373.21 KB

Termin składania ofert upływa 16 marca 2015 r. o godzinie 12.00

Ze względu na trwające prace komisji termin ogłoszenia wyboru Zleceniobiorcy zostaje przesunięty do dnia 20 marca.

Informujemy, że w wyniku powyższego zapytania ofertowego wybrana została oferta firmy: Ideal Solution


 

Rada Nadzorcza
Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Świętojerska 5/7 00-236 Warszawa

 

zaprasza

podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

I. Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:
 

1. Biegły rewident dokona badania przygotowanego przez Spółkę sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, tj. za rok obrotowy 2014 oraz sporządzi pisemną opinię wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest rzetelne i prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

2. Biegły rewident dokona audytu pakietu konsolidacyjnego na potrzeby Grupy Kapitałowej ARP S.A., obejmującego zestaw not sporządzonych zgodnie z wytycznymi ARP S.A. oraz informacje przedstawiające różnice (korekty) między sprawozdaniem spółki, a pakietem sporządzonym zgodnie z wytycznymi ARP S.A.

3. Opinia oraz raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zostaną złożone przez biegłego rewidenta w terminie do dnia 23 lutego 2015 r.

4. Wykonanie audytu pakietu konsolidacyjnego na potrzeby Grupy Kapitałowej ARP S.A. i wydanie o nim opinii nastąpi do dnia 23 lutego 2015 r.

5. Biegły rewident będzie, w razie konieczności, obecny na Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, o którego terminie będzie powiadomiony z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników rozpatrującym sprawozdanie finansowe przygotowane przez Spółkę ponosi biegły rewident.

6. Biegły rewident będzie obecny na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej. O terminie posiedzenia Rady Nadzorczej zostanie powiadomiony z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

7. Biegły rewident przekaże do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzane dla Zarządu informacje o problemach w systemie rachunkowości Spółki (w formie tzw. listu intencyjnego).

8. Biegły rewident będzie ściśle współpracował z audytorem badającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, w tym w szczególności w zakresie dot. sporządzenia informacji z badania dla audytora ARP S.A. oraz ewentualnego udostępnienia dokumentacji z przeprowadzonego badania.
 

II. Zawartość oferty

Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać w szczególności:

1. Informację o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.

2. Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

3. Cenę za badanie sprawozdania finansowego obejmującą sporządzenie opinii o badanym sprawozdaniu oraz raport z badania tego sprawozdania, jak również uwzględniającą konieczność zaudytowania pakietu konsolidacyjnego na potrzeby Grupy Kapitałowej ARP S.A. i wydania opinii o przedmiotowym pakiecie.

4. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania do uczestnictwa (w razie ewentualnej konieczności) w Zgromadzeniu Wspólników i posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu.

5. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

6. Wskazanie metod i terminów przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na współpracę audytora z audytorem badającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ARP S.A., w tym w szczególności w zakresie dot. sporządzenia informacji z badania dla audytora ARP S.A. oraz udostępniania dokumentacji z przeprowadzonego badania.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o." należy przesłać pocztą na adres: 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7 (decyduje data doręczenia) lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki (II piętro, pok. 200) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2014 roku do godziny 12.00.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Rada Nadzorcza Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.


Zapytanie ofertowe z 5 maja 2014 r. na wybór eksperta z zakresu materiałoznawstwa

Termin składania ofert upływa 8 maja 2014 r. o godz. 08.30

Treść zapytania 330.84 KB

Informujemy iż w wyniku zapytania ofertowego został wyłoniony ekspert z firmy DuPont Poland Sp. z.o.o.


Zapytanie ofertowe z dn. 11.03.2014 na wykonanie layout’u systemu interaktywnej komunikacji w zakresie efektywności ćwiczeń dla użytkowniczek maszyn siłowych w ramach projektu realizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o w konsorcjum z Andrzej Jęcek „Master-Sport” „Innowacyjny system urządzeń do treningu siły mięśniowej dla kobiet” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu INNOTECH w ścieżce programowej IN-TECH.

Termin składania ofert upływa 19 marca 2014 r. o godz. 14.00

Treść zapytania 330.84 KB

Załączniki do zapytania 109.50 KB

Informujemy, że w wyniku powyższego zapytania ofertowego wybrana została oferta firmy: Idea Brand Agnieszka Derlatka


Zapytanie ofertowe z dn. 28 lutego 2014 na koncepcję i realizację aranżacji przestrzeni, dostarczenie potrzebnego sprzętu, obsługę techniczną oraz zapewnienie oprawy wizualnej (multimedialnej i poligraficznej) całodniowego wydarzenia organizowanego w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. w dniu 10 kwietnia 2014r.
Termin składania ofert upływa 7 marca 2014 r. o godzinie 12.00

Treść zapytania 423.68 KB

Informujemy, że w wyniku powyższego zapytania ofertowego wybrana została oferta firmy: Ideal Solution


Zapytanie ofertowe z dn. 21.02.2014 r. na wykonanie okresowej (pięcioletniej) kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności i izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w kompleksie budynków Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o. o.

Ze względu na dużą liczbę złożonych ofert zmianie ulega termin ogłoszenia wyników zapytania.

Treść zapytania 383.01 KB
 


Zapytanie ofertowe z dn. 21.02.2014 na obsługę cateringową całodniowego wydarzenia organizowanego w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. w dniu 10 kwietnia 2014 r.

Termin składania ofert upływa 28 lutego 2014 roku o godz. 12.00.

Treść zapytania 136.97 KB
 
Zmiana z dn. 25 lutego 2014 r. dot. przedmiotu zapytania ofertowego:
Punkt f, tiret drugie otrzymuje brzmienie:
„Wydawaniu lunch-boxów, o których mowa w punkcie c w Sali Designerów. Zamawiający dopuszcza jednak możliwość wydania 80 z 300 lunch-boxów dodatkowo w dwóch innych salach.”

Informujemy, że w wyniku powyższego zapytania ofertowego wybrana została oferta firmy: Masters Catering


Zapytanie ofertowe z dn. 17 października 2013 na wykonanie czynności serwisowych klimatyzacji oraz urządzeń wentylacji mechanicznej w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.

Termin składania ofert upływa dnia 28 października 2013 r. o godz. 12.00.

Treść zapytania

Oświadczenie wykonawcy

Informujemy, że w wyniku powyższego zapytania ofertowego wybrana została firma: Mera Technik Sp. z o.o.


 

 

Rada Nadzorcza
Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa

na podstawie § 33 ust.5 Aktu Założycielskiego

zaprasza

podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do złożenia oferty
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

I. Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

1. Biegły rewident dokona badania przygotowanego przez Spółkę sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, tj. za rok obrotowy 2013 oraz sporządzi pisemną opinię wraz z raportem o tym,
czy sprawozdanie finansowe jest rzetelne i prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

2. Biegły rewident dokona audytu pakietu konsolidacyjnego na potrzeby Grupy Kapitałowej ARP S.A., obejmującego zestaw not sporządzonych zgodnie
z wytycznymi ARP S.A. oraz informacje przedstawiające różnice (korekty) między sprawozdaniem spółki, a pakietem sporządzonym zgodnie z wytycznymi ARP S.A.

3. Opinia oraz raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia
2013 r. do 31 grudnia 2013 r. zostaną złożone przez biegłego rewidenta w terminie
do dnia 14 lutego 2014 r.

4. Wykonanie audytu pakietu konsolidacyjnego na potrzeby Grupy Kapitałowej
ARP S.A. nastąpi do dnia 14 lutego 2014 r.

5. Biegły rewident będzie, w razie konieczności, obecny na Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku
do 31 grudnia 2013 roku, o którego terminie będzie powiadomiony z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników rozpatrującym sprawozdanie finansowe przygotowane przez Spółkę ponosi biegły rewident.

6. Biegły rewident będzie obecny na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej. O terminie posiedzenia Rady Nadzorczej zostanie powiadomiony z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

7. Biegły rewident przekaże do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzane dla Zarządu informacje o problemach w systemie rachunkowości Spółki (w formie tzw. listu intencyjnego).

8. Biegły rewident będzie ściśle współpracował z audytorem badającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
w Warszawie.

II. Zawartość oferty

Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać w szczególności:

1. informację o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie
do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru
i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

2. oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

3. cenę za badanie sprawozdania finansowego obejmującą sporządzenie opinii
o badanym sprawozdaniu oraz raport z badania tego sprawozdania, jak również uwzględniającą konieczność zaudytowania pakietu konsolidacyjnego na potrzeby Grupy Kapitałowej ARP S.A.,

4. oświadczenie o przyjęciu zobowiązania do uczestnictwa (w razie ewentualnej konieczności) w Zgromadzeniu Wspólników i posiedzeniach Rady Nadzorczej
na warunkach określonych w ogłoszeniu,

5. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,

6. wskazanie metod i terminów przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,

7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na współpracę w zakresie sporządzania i badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARP S.A. oraz udostępniania wszelkich dokumentów z przeprowadzonego badania na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARP S.A.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.” należy przesłać pocztą
na adres: 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7 (decyduje data doręczenia) lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października
2013 roku do godziny 12.00.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.


Zapytanie ofertowe z dn. 30 sierpnia 2013 r. na wykonanie aranżacji biura o powierzchni 285,4 m2
w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego

Termin składania ofert upływa 10 września 2013 r. o godz. 12.00

treść zapytania

oświadczenie

plan biura

Informujemy, że w wyniku powyższego zapytania ofertowego wybrana została firma: MIREX Kompleksowe Sprzątanie Obiektów Nowak Mirosław


Zapytanie ofertowe z dn. 28 czerwca 2013 r. na wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla sal baletowych wraz z biurem w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.

Termin składania ofert upływa 3 lipca 2013 r. o godz. 12.00

treść zapytania

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

Informujemy, że w wyniku powyższego zapytania ofertowego wybrana została firma: El Craft Krzysztof Fijałkowski 21- 400 Łuków ul. Armii Krajowej 91


Zapytanie ofertowe z dn. 28 czerwca 2013 r. na wykonanie aranżacji na sale baletowe wraz z biurem w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.

Termin składania ofert upływa 3 lipca 2013 r. o godz. 12.00

treść zapytania

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

Informujemy, że w wyniku powyższego zapytania ofertowego wybrana została firma: Usługi Ogólnobudowlane i Remontowe Jarosław Kacprzak


Zapytanie ofertowe z dn. 14 czerwca 2013 r. na wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej biura w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.

Termin składania ofert upływa 18 czerwca o godz. 10.00

Treść zapytania

Załącznik - kosztorys ślepy

Informujemy, że w wyniku powyższego zapytania ofertowego wybrana została firma: El Craft Krzysztof Fijałkowski 21- 400 Łuków ul. Armii Krajowej 91


Zapytanie ofertowe z dn. 26 kwietnia 2013 r. na wykonanie aranżacji biura w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.

Termin składania ofert upływa 6 maja o godz. 12.00

Informujemy, że w wyniku powyższego zapytania ofertowego wybrana została firma: Usługi Ogólnobudowlane i Remontowe Jarosław Kacprzak


Zapytanie ofertowe z dn. 16 kwietnia 2013 r. na przeprowadzenie badania uwarunkowań ekonomiczno-rynkowych oraz preferencji użytkowników dla wdrożenia nowego produktu do treningu siłowego.

Termin składania ofert upływa 23 kwietnia 2013 roku o godz. 12.00

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej analizy ofert oraz po odbyciu rozmów uzupełniających z dwoma najwyżej ocenionymi Oferentami, do realizacji badania wybrana została firma SMG/KRC Poland-Media S.A.
Pozostałym Oferentom dziękujemy za złożone oferty.
 


Zapytanie z dn. 20 marca 2013 r. na usługę tłumaczenia pisemnego i konsekutywnego.

Termin składania ofert upływa dnia 22 marca 2013 r. o godz. 11.00.

Informujemy, że w wyniku powyższego zapytania ofertowego wybrana została firma: LIDEX Sp. z o.o.


Zapytanie ofertowe z dn. 20 lutego 2013 r. na obsługę cateringową całodniowego wydarzenia organizowanego w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w dniu 4 kwietnia 2013 r.

Termin składania ofert upływa dn. 26 lutego 2013 r. o godz. 12.00

Informujemy, że w wyniku powyższego zapytania ofertowego wybrana została oferta firmy: Masters Catering


Zapytanie ofertowe z dn. 22 listopada 2012 r. na obsługę cateringową 2 seminariów Instytutu Wzornictwa Przemysłowego organizowanych w dniu 10 grudnia 2012 r.

Termin składania ofert upływa dn. 27 listopada 2012 r. o godz. 15.00.

Informujemy, że w wyniku powyższego zapytania ofertowego wybrana została oferta firmy: Masters Catering


 

Zapytanie ofertowe z dn. 21 listopada 2012 r. na obsługę cateringową 1- dniowego szkolenia realizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego.

Termin składania ofert upływa dn. 26 listopada 2012 r. o godz. 15.00

Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego wybrana została firma: Casa Italia Sp. z o.o.


Zapytanie ofertowe z dn. 5 listopada 2012 r. na wybór eksperta z zakresu ochrony prawa własności intelektualnej, przemysłowej oraz ochrony patentowej, a także prawnych aspektów zawierania umów o współpracę pomiędzy projektantami i przedsiębiorcami, w celu przygotowania i przeprowadzenia seminariów biznesowych

Termin składania ofert upływa 7 listopada 2012 r. o godz. 16.00

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wybrana została firma: Logo Protect


Zapytanie ofertowe z dn. 5 listopada 2012 r. na wybór eksperta z zakresu biznesowych i prawnych aspektów współpracy projektantów i przedsiębiorców w procesie rozwoju nowego produktu wzorniczego w celu przygotowania i przeprowadzenia seminariów biznesowych

Termin składania ofert upływa 7 listopada 2012 r. o godz. 16.00

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wybrana została firma: Marad Design


Rada Nadzorcza Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. na podstawie § 33 ust.5 Aktu Założycielskiego zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.” należy przesłać pocztą na adres: 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7 (decyduje data doręczenia) lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2012 roku do godziny 15.00.


Zapytanie ofertowe z dn. 5 października 2012 r. na wydruk 120 egzemplarzy podręcznika „Design Management. Zarządzanie wzornictwem” wydanego w ramach projektu „Zaprojektuj Swój Zysk” oraz wytłoczenie i dołączenie do podręcznika płyt CD z załącznikami.

Termin składania ofert upływa 10 października 2012 r. o godz. 16.00

Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego wybrana została firma: SOWA Sp. z o.o.Zapytanie ofertowe z dnia 21 września 2012 roku na przeprowadzenie 3 dwudniowych szkoleń dla przedsiębiorców z zakresu zarządzania procesem rozwoju nowego produktu wzorniczego oraz zasad współpracy z projektantami wzornictwa realizowanych w ramach projektu "Zaprojektuj Swój Zysk"

Termin nadsyłania ofert upływa 26 września 2012 roku o godzinie 15.00

Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego wybrana została firma: DOOR Group SA


Zapytanie ofertowe z dnia 21 września 2012 roku na obsługę cateringową 3 dwudniowych szkoleń realizowanych w ramach projektu "Zaprojektuj Swój Zysk"

Termin nadsyłania ofert upływa 25 września 2012 roku o godzinie 15.00

Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego wybrana została firma: Masters Catering


Zapytanie ofertowe na przygotowanie raportów w systemie CRM Microsoft Dynamics 4.0. wraz ze wsparciem godzinowym.

Termin nadsyłania ofert upływa 3 sierpnia 2012 roku.

postępowanie zostało zakończone.


Zapytanie ofertowe z dnia 19.03.2012 na przygotowanie, dostarczenie i rozdystrybuowanie cateringu oraz zapewnienie całodziennego dostępu do napojów podczas drugiego dnia finałów Imagine Cup.

Termin nadsyłania ofert upływa 27 marca 2012 roku o godz. 13.00

Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego wybrana została firma: SOLIVODA CATERING


Zapytanie ofertowe z dnia 19.03.2012 na aranżację przestrzeni w siedzibie IWP zgodnie z wytycznymi IWP, wynajem potrzebnego sprzętu, obsługę techniczną oraz zapewnienie oprawy wizualnej (multimedialnej i poligraficznej) podczas drugiego dnia finałów Imagine Cup.

Termin nadsyłania ofert upływa 26 marca 2012 roku o godz. 13.00

Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego wybrana została firma: Ideal Solution.


Zapytanie ofertowe z dnia 06.12.2011r. na usługę kompleksowej obsługi wyjazdów realizowanych przez IWP Sp z o.o. w latach 2012-2013.

Zapytanie ofertowe 106.16 KB


Zapytanie ofertowe z dnia 21.11.2011r na przygotowanie i realizację dwudniowego wydarzenia z okazji Podsumowania Projektu „Zaprojektuj Swój Zysk”

Termin składania ofert upływa 28 listopada 2011 o godzinie 12.00

Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego wybrana została firma: Ideal Solution.


Zapytanie ofertowe z dnia 21 października 2011 r. na zakup licencji wykorzystania metodologii kształcenia w zakresie projektowania usług na potrzeby realizacji projektu „Zaprojektuj Swój Zysk”. Termin składania ofert upływa 3 listopada 2011.

Załącznik: Zapytanie ofertowe 130.27 KB

Request for Proposal from 21st October 2011 concerning the purchase of a license on the use of service design training methodology for the purposes of the “Design Your Profit” project implementation. Deadline for submitting the proposals: 3 November 2011.

Załącznik: Request for prposoals 121.41 KB

--

Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego wybrana została firma: Engine. Instytut przekaże informację o terminie podpisania umowy po otrzymaniu zgody Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwo Gospodarki) wdrażającej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, w ramach którego realizowany jest projekt „Zaprojektuj Swój Zysk”

We would like to inform, that the contractor selected from the Request for Proposal is: Engine. The Institute shall inform about the predicted date of concluding the agreement after receiving the approval from the Intermediate Body (Ministry of Economy) implementing the Operational Program Innovative Economy, in the frame of which “Design You Profit” project is being realized.


 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 7 października 2011 r. na zakup licencji wykorzystania metodologii kształcenia w zakresie projektowania usług na potrzeby realizacji projektu „Zaprojektuj Swój Zysk”. Termin składania ofert upływa 20 października 2011.

Załącznik: Zapytanie ofertowe 130.28 KB

Request for Proposal from 7th October 2011 concerning the purchase of a license on the use of service design training methodology for the purposes of the “Design Your Profit” project implementation. Deadline for submitting the proposals: 20th October 2011.

Załącznik: Request for proposals 121.53 KB


 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

Termin składania ofert upływa 02.11.2011 o godz. 15.00

Zapytanie ofertowe 153.12 KB


Zapytanie ofertowe na wsparcie techniczne beneficjentów i zespołu projektowego projektu ZSZ.

Zapytanie ofertowe 217.00 KB

postępowanie zostało zakończone.


Zapytanie ofertowe „Na rozbudowę portalu internetowego zsz.com.pl o moduł informacyjny o wystawach”;

Termin składania ofert upływa 31 sierpnia 2011 o godz. 16:30.

Wybrana została firma Datacom Software Sp. z o.o.


Zapytanie ofertowe na wsparcie techniczne beneficjentów i zespołu projektowego projektu ZSZ.

Zapytanie ofertowe 216.50 KB

postępowanie zostało zakończone.


Zapytanie ofertowe na "Przystosowanie strony zsz.com.pl na urządzenia mobilne”

Termin składania ofert upływa 7 września 2011 o godz. 12:00

Wybrana została firma K2 Internet S.A.


Zapytanie ofertowe na "Rozbudowę systemu zarządzania bazami danych beneficjentów projektu ZSZ”

Przetarg zakończony. Wybrana została firma Datacom Software Sp. z o.o.


28.07.2011
W wyniku zapytania ofertowego na współpracę z mediami w projekcie „Zaprojektuj Swój Zysk” wybrano oferty: TVN CNBC, Bonnier Business Polska, Ringier Axel Springer Polska, Presspublica.

 

 

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli ci:

 

Sekretariat:
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78

iwp@iwp.com.pl

 

W sprawie oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki informacji udziela

Nina Stachowicz
Dyrektor Finansowy
Tel.: (22) 860 00 65
e-mail: nina_stachowicz@iwp.com.pl

Bożena Tyczyńska
Tel.: (22) 860 00 67
e-mail: bozena_tyczynska@iwp.com.pl