Strona główna » Centrum wiedzy

AKTUALNOŚĆ Z RYNKU

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na unijne środki z puli działania 1.3.1 „Projekty rozwojowe”

5 września br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na badania w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dzięki udziałowi w programie przedsiębiorcy będą mógli partycypować w projektach służących tworzeniu i doskonaleniu innowacyjnych produktów, usług i zaawansowanych technologii bez ponoszenia pełnych kosztów tych przedsięwzięć.

W ramach konkursu, którego budżet wynosi około ćwierć miliarda złotych, finansowane będą konsorcja tworzone przez jednostki naukowe i przedsiębiorców. Jego celem jest zwiększenie zaangażowania sektora biznesowego w komercjalizację wyników badań naukowych.

Przedsiębiorcy otrzymają pomoc w inwestowaniu w badania i będą mieli prawa do ich wyników, co pomoże im w zwiększaniu swojej konkurencyjności na globalnym rynku.
"Naszym celem jest, aby do każdej złotówki zainwestowanej w badania ze środków publicznych, przedsiębiorcy dołożyli swoje dwie. Taka formuła współpracy w badaniach nad najnowocześniejszymi technologiami może się stać fundamentem innowacyjnego przemysłu w Polsce i jedną z recept na kryzys gospodarczy" – mówi prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

W tym celu NCBR uruchomił nowy typ projektu finansowany w ramach Działania 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty rozwojowe” skierowany do publicznych organizacji badawczych (instytutów badawczych, instytutów PAN i uczelni), które chcą realizować projekty wspólnie z przedsiębiorcami.
Wsparcie przeznaczone jest na realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych. Warunkiem dofinansowania projektu jest zobowiązanie się konsorcjanta biznesowego do wdrożenia wyników projektu w działalności gospodarczej. Projekt będzie realizowany przez konsorcjum naukowe, złożone z jednostki naukowej i przedsiębiorcy.

Maksymalna wartość dofinansowania na badania przemysłowe i prace rozwojowe nie może przekroczyć równowartości:
• 10 mln EUR – jeżeli koszty kwalifikowalne badań przemysłowych stanowią więcej
niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, lub
• 7,5 mln EUR – dla pozostałych projektów

Całkowity budżet przeznaczony na konkurs wynosi 60 mln EUR ( około 250 mln złotych).
Warunkiem udzielenia pomocy publicznej będą dwa warunki - prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych, uzyskanych przez jednostkę naukową w ramach wspólnie realizowanego projektu, są przekazywane w całości przedsiębiorcy, a badania nie będą zamawiane przez przedsiębiorcę. ]

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji elektronicznej i papierowej w terminie od 24 września do 30 listopada 2012 roku. Program do przygotowania elektronicznej wersji będzie aktywny od 24 września na stronie NCBiR.

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin, wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia znajdują się na stronie NCBiR
 

 

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78