O NAS

Piękno jest wartością gospodarczą

prof. Wanda Telakowska, założycielka IWP

Instytut Wzornictwa Przemysłowego posiada ponad 60-letnie doświadczenie w upowszechnianiu i zarządzaniu wzornictwem oraz rozwojem nowego produktu. Prowadzi projekty badawcze w zakresie wzornictwa i ergonomii.

Jest jedyną w kraju instytucją o statusie jednostki naukowej oraz Centrum Badawczo - Rozwojowego, zajmującą się systemowo wzornictwem i prowadzącą działalność na rzecz poprawy – poprzez stosowanie wzornictwa – innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

IWP jest strategicznym doradcą przedsiębiorstw, administracji publicznej, instytucji i projektantów w zakresie rozwoju wzornictwa i wprowadzania nowych produktów wzorniczych na rynek.

Świadczy profesjonalne usługi doradczo-eksperckie w zakresie:

  • wzornictwa, jego zastosowań i podnoszenia efektywności rynkowej
  • metodyki wdrażania nowych innowacyjnych produktów i usług kompleksowych rozwiązań wzorniczych, audytu produktów, audytu procesu zarządzania wzornictwem
  • tworzenia strategii rozwoju przedsiębiorstw, organizacji i instytucji, miast i regionów w obszarze biznesów kreatywnych
  • przygotowania i realizacji konkursów na wyłonienie dostawców usług projektowych

Klientami Instytutu są przede wszystkim duże i średnie przedsiębiorstwa, które chcą wykorzystać innowację poprzez wzornictwo, w celu poprawy swojej pozycji konkurencyjnej na rynku.


IWP realizuje projekty edukacyjne w zakresie wzornictwa i zarządzania wzornictwem (design management). Umożliwia zwiększenie kwalifikacji zawodowych przedsiębiorcom i projektantom organizując szkolenia i warsztaty, międzynarodowe konferencje oraz studia podyplomowe.

Promuje wzornictwo, jako strategiczny kierunek innowacji polskiej i europejskiej gospodarki. Organizuje wystawy i konkursy, na których prezentuje innowacyjne produkty i dobre praktyki wzornicze. Wspiera rozwój i doskonalenie zawodowe młodych projektantów m.in. poprzez program stypendialny przeznaczony dla studentów i absolwentów uczelni kształcących w kierunku wzornictwa.

Instytut prowadzi badania w obszarze wzornictwa. Przygotowuje ekspertyzy i raporty z obszaru wzornictwa, ergonomii, szeroko pojętych zjawisk kulturalnych, rynku, konsumenta, trendów wzorniczych i materiałowych. Obserwuje i bada zależności zachodzące w danym obszarze, oraz formułuje prognozy dotyczące określonego zjawiska.

W latach 2008 – 2011 Instytut Wzornictwa Przemysłowego realizował kluczowy projekt „Zaprojektuj Swój Zysk” finansowany ze środków publicznych w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 5. Dyfuzja innowacji, Działania: 5.2. Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.

Od czerwca do grudnia 2015 r. Instytut realizował kluczowy projekt "Wzornictwo-Biznes-Zysk" finansowany  z działania 5.2 „Wspieranie Instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 >>