Strona główna » Projekty » Zaprojektuj Swój Zysk

ZAPROJEKTUJ SWÓJ ZYSK

 Co to jest ZSZ?

ZSZ_copy.jpg„Zaprojektuj Swój Zysk” to skrócona nazwa kluczowego projektu „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzornictwo (innowacja procesowa i produktowa)”, który realizowany był przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego od 1 września 2008 do 30 grudnia 2011 roku.

Projekt ZSZ dofinansowany był ze środków publicznych w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 5. Dyfuzja innowacji, Działania: 5.2. Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym. Typ projektu: Projekt indywidualny IWP.

Projekt dostarczył specjalistycznej wiedzy, metodologii i praktycznych rozwiązań, dzięki którym przedsiębiorstwa i projektanci dowiedzieli się, jak skutecznie tworzyć innowacyjne wzorniczo produkty i zarządzać wprowadzeniem ich na rynek.

Zbudował sieć współpracy z ośrodkami i instytucjami gospodarczymi, akademickimi, inkubatorami przedsiębiorczości, ośrodkami transferu technologii, parkami naukowo-technologicznymi oraz organizacjami międzynarodowymi, dzięki której powstało trwałe otoczenie biznesowe wspierające innowacje w przedsiębiorstwach poprzez wzornictwo.

Jaki jest cel projektu ZSZ?

Małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom w Polsce projekt umożliwia podniesienie poziomu wiedzy z zakresu:

 • Wzornictwa jako narzędzia konkurencyjności, innowacji i podnoszenia zyskowności firm,
 • Metod wprowadzania na rynek nowych wzorniczo produktów,
 • Metod współpracy z projektantami.

Kolejnymi istotnymi celami są podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności projektantów w zakresie rynkowego kontekstu wzornictwa i projektowania (technologia, marketing, sprzedaż) i współpraca z przedsiębiorcami.

Do kogo adresowany jest projekt?

 • Do wyższej i średniej kadry zarządzającej oraz specjalistów ds. rozwoju nowych produktów w dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach.
 • Do projektantów wzornictwa, czyli właścicieli i specjalistów studiów projektowych, freelancerów, projektantów zatrudnionych w firmach

 

 Co składa się na projekt "Zaprojektuj Swój Zysk"?

W ramach ZSZ dla każdej z grup odbiorców przygotowano profilowane szkolenia i narzędzia pomocne w zrozumieniu pozytywnych skutków, jakie niesie ze sobą współpraca projektanta z przedsiębiorcą.

Warsztaty dla przedsiębiorców

 • 2-dniowy cykl w wybranych miastach Polski, w siedzibach organizacji i instytucji będących partnerami projektu.
 • Zakres szkolenia – metodologia i zarządzanie procesem wprowadzania nowych produktów wzorniczych na rynek, w tym współpraca z projektantami.

Warsztaty dla projektantów

 • 5-dniowy cykl w wybranych miastach Polski, w siedzibach organizacji i instytucji będących partnerami projektu.
 • Zakres szkolenia – metodologia zarządzania procesem wprowadzania nowych produktów wzorniczych na rynek, podnoszenie umiejętności marketingowych, standardów opracowania rynkowych produktów wzorniczych.

Warsztaty wspólne dla przedsiębiorców i projektantów

 • 3-dniowy cykl realizowany w wybranych miastach Polski, w siedzibach organizacji i instytucji będących partnerami projektu.
 • Zakres szkolenia – metodyka współpracy i zarządzania wprowadzaniem nowych produktów wzorniczych na rynek w zespołach interdyscyplinarnych oraz praktyki w sferze współpracy projektanta i przedsiębiorstwa.

E-learning

 • Kurs 20 warsztatów e-learningowych.
 • Zakres – praktyki działań, etapów procesu wdrażania nowych produktów wzorniczych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji niezbędnych menedżerom, a także specjalistom odpowiedzialnym za różne zadania związane z rozwojem nowych produktów w firmie.
 • Adresaci: przedsiębiorcy i projektanci.

Podręcznik Zaprojektuj Swój Zysk

Podręcznik z zakresu metodologii zarządzania procesem wprowadzania na rynek nowych produktów opartych o wzornictwo. Obejmuje tematykę: procesu przygotowania, rozwoju i życia takiego produktu (począwszy od badania rynku, aż po wprowadzenie nowego produktu na rynek). Podręcznik ma pełnić funkcję instruktażu dla zespołów projektowych w przedsiębiorstwach i projektantów. Podręcznik otrzyma bezpłatnie każdy uczestnik warsztatów stacjonarnych.

Przykłady dobrych praktyk

Ponad 20 wystaw prezentujących procesy i modele biznesowe związane z wdrażaniem nowych produktów oraz zaprojektowane produkty, jako wzorce do naśladowania.

Portal internetowy Zaprojektuj Swój Zysk

Główna platforma komunikacji, edukacji i promocji wzornictwa, na której znajdą się:

loga_word_male.jpg

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Więcej na www.zsz.com.pl

 

Masz pytanie?

Informacji udzielą ci:

Wystawy i kontakt dla Mediów:
Katarzyna Rzehak
Tel. (22) 860 00 69
e-mail: katarzyna_rzehak

Współpraca partnerska krajowa:
Agnieszka Żmudzińska
Tel. (22) 860 03 60
e-mail: agnieszka_zmudzinska