Strona główna » O instytucie » Aktualności IWP

AKTUALNOŚCI

Trwa konkurs "Bony na innowacje dla MŚP"

Do dnia 30 stycznia 2017 r. trwa konkurs w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
W ramach projektów można starać się o dofinansowanie zakupu usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.


Cel główny konkursu:

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła usłudze, o której mowa powyżej.

Wykonawcą usług mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki . Takim wykonawcą usługi może być m.in. Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.

Termin składania wniosków:

Od 6 czerwca 2016 r. do 30 stycznia 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00)
Konkurs został podzielony na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w okresie dwumiesięcznym, a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Czas trwania projektu:
Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 18 miesięcy

Beneficjenci:
Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

Wysokość dofinansowania projektu:

 1. 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy,
   
 2. 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy.


Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł.

Koszty kwalifikowane:

Katalog kosztów kwalifikowalnych projektu obejmuje koszty:

 1. usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego;
 2. usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta towarzyszy usłudze,
  o której mowa w pkt 1;
 3. materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, o której mowa
  w pkt 1.


Jednocześnie wprowadzono limity co do wysokości kosztów w projekcie:

 • usługa dotycząca innowacji nietechnologicznej nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • koszt materiałów nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowanych projektu.

Ważne:
Wykonawcę usługi należy wybrać przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zgodnie z sposobem opisanym w dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest pod adresem:
http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-2-3-2-bony-na-innowacje-dla-msp-2016-r

 

* Lista jednostek naukowych posiadających przyznaną kategorię naukową ogłaszana jest przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie art. 4b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki w formie komunikatu o kategoriach przyznanych jednostkom naukowym.

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78