Strona główna » O instytucie » Aktualności IWP

AKTUALNOŚCI

Sztuki piękne i humanistyka jako kapitał innowacyjny

Kultura, wiedza i gospodarka zawsze tworzyły system naczyń połączonych. Debata „Sztuki piękne i humanistyka jako kapitał innowacyjny”, która odbędzie się w czwartek 19 listopada br. o godz. 15.00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (ul. Nowy Świat 49 w Warszawie), poświęcona jest tym zjawiskom, jako czynnikom rozwoju, a zbiega się z nowym rozumieniem innowacji i kreatywności oraz rozszerzeniem programu badawczego ekonomii.

W społeczeństwach, w których wykształcenie staje się powszechne, sektor usług i informacji dominuje nad przemysłem wytwórczym i wydobywczym, zmieniające się wzorce konsumpcji i wzrost dochodu per capita prowadzą do wzrostu popytu na dobra i usługi kultury, a wartości takie jak samorozwój i samorealizacja stają się bardziej popularne. Rośnie więc znaczenie czynnika kulturalnego (w sensie wkładu idei humanistyki i sztuk pięknych, znajomości tradycji, kreatywności, poczucia estetyki, postaw i umiejętności artystycznych itd.) we wszystkich produktach i usługach. Kultura wzmacnia poczucia tożsamości, spójności i żywotności miast, regionów i krajów. Kształtuje kapitał intelektualny i społeczny wspólnot. Więzi lokalne i sąsiedzkie przeżywają renesans, a globalizacja wzmacnia regionalizm - rozluźniając więzy narodowe i polityczne, rozbudza drzemiące dotąd w uśpieniu uczucia i aspiracje regionalne. Dzięki globalizacji oraz przesunięciu zainteresowań ku wartościom niematerialnym, lokalne, regionalne i narodowe wartość, praktyki i przedmioty, takie jak receptury lekarskie, przepisy kulturalne, wyroby garncarskie, pieśni, tańce i obrzędy nie tylko stają się osią poczucia wspólnot sąsiedzkich, ale także często towarem komercyjnym, atrakcją turystyczną lub przedmiotem światowej kariery. Przykłady, to chociażby argentyńskie tango, jamajskie reggae i włoska pizza.

Dostrzeżenie czynnika kultury postępuje równolegle z przemianami pojęć kreatywności i innowacji, gdyż niezrozumienie znaczenia kreatywności (zarówno w kształceniu ogólnym, jak i specjalistycznym) to dziedzictwo rewolucji przemysłowej, kładącej nacisk na zrutynizowane i zestandaryzowane umiejętności. Dziedzictwo to jest bardzo silne. Nadal, niestety, jesteśmy uwięzieni w modelu edukacji traktującym kreatywność, jako działalność peryferyjną, która w najlepszym razie ma zastosowanie jedynie w sztuce i zabawie, a w najgorszym – jest atrybutem uprzywilejowanych dyletantów.

Do debaty uczestników wprowadzą wystąpienia: prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Beaty Bochińskiej, prezes zarządu Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana redaktor Bogny Świątkowskiej, publicysty tygodnika „Polityka” Edwina Bendyka, radcy ministra z Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dra Jana Kozłowskiego, redaktora „Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego” i pracownika naukowego Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową Jana Szomburga jr. oraz socjologa z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim i członka Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów dra Alka Tarkowskiego.

Debata organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konwersatorium „Czwartki u ekonomistów”. Jej zapis stenograficzny zamieszczony zostanie na stronie internetowej PTE.

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78