Strona główna » Centrum wiedzy » ABC wzornictwa

ABC WZORNICTWA

BRIEF
dokument przygotowany przez zlecające przedsiębiorstwo w I fazie projektu, opisujący, co firma chce osiągnąć, zidentyfikowaną sposobność rynkową (w tym: informacje o rynku, konsumencie), zakładany budżet i czas realizacji projektu, a także kluczowe punkty w projekcie (deadlines). Istotne jest określenie (mierzalnych) kryteriów sukcesu. Prawidłowo przygotowany brief projektowy zawiera punkty:

 • Tło projektu
 • Firma
 • Konsument
 • Konkurencja
 • Pozycjonowanie
 • Wyzwania projektowe
 • Kryteria sukcesu
 • Plan/harmonogram
 • Koszty

DESIGN MANAGMENT (ZARZĄDZANIE WZORNICTWEM)
to zarządzania procesami projektowymi i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań oraz nowych produktów na rynek. Design managment zajmuje się również tworzenia strategii biznesowych w oparciu o wzornictwo.

DZIAŁALNOŚC BADAWCZO-ROZWOJOWA (B+R)
są to systematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte dla zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również dla znalezienia jej nowych zastosowań.

ERGONOMIA
to dziedzina wiedzy zajmująca się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka; współcześnie w szerszym ujęciu – zastosowanie informacji naukowych dotyczących ludzi do projektowania obiektów, systemów i środowiska na potrzeby człowieka.

ETAPY PROCESU ROZWOJU NOWEGO PRODUKTU

PLANOWANIE STRATEGICZNE

Etap realizowany przez zarząd przedsiębiorstwa. W ramach tego etapu następuje:

 • podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu rozwoju nowego produktu
 • zapewnienie finansowania rozwoju nowego produktu
 • określenie priorytetów i wymagań biznesowych
 • wyznaczenie przedstawiciela zarządu jako osoby pełnomocnej odpowiedzialnej za projekt

          STUDIUM WYKONALNOŚCI

Etap realizowany przez pełnomocnego przedstawiciela zarządu przedsiębiorstwa. Etap obejmuje:

 • studium marketingowe – opisanie szansy rynkowej
 • studium kompetencji projektowych
 • studium możliwości technologicznych
 • określenie priorytetów
 • generacja i selekcja pomysłów
 • określenie produktu

        BRIEF DLA PROJEKTANTÓW

Etap realizowany przez pełnomocnego przedstawiciela zarządu przedsiębiorstwa:

 • sformułowanie briefu - dokumentu określającego wymagania stawiane projektantom
 • zaproszenie kandydatów (projektantów, biur projektowych) – konkurs lub zlecenie bezpośrednie

         SPECYFIKACJA PROJEKTOWA PRODUKTU

Dokument uzgodniony między zleceniodawcą (zarządem przedsiębiorstwa), a projektantem (biurem projektowym), w formie listy wymagań, jakie ma spełnić projekt

PROJEKT KONCEPCYJNY

Etap realizowany przez projektanta (biuro projektowe). Etap obejmuje:

 • generowanie pomysłów rozwiązań, ich selekcję i wizualizację w postaci szkiców koncepcyjnych, modeli roboczych płaskich i przestrzennych, modeli cyfrowych

PROJEKT POSTACI

Etap realizowany przez projektanta (biuro projektowe). Etap obejmuje:

 • określenie kształtu, wielkości, układów funkcjonalnych, procesów fizycznych, wyglądu i systemu obsługi produktu (interfejsu)

PROJEKT SZCZEGÓŁOWY

Etap realizowany przez projektanta (biuro projektowe). Etap obejmuje:

 • dopracowanie kształtu, określenie wymiarów i wyglądu produktu
 • wzornicza dokumentacja rysunkowa i prezentacje komputerowe

         PROJEKT INŻYNIERSKI

Etap obejmuje: projekty szczegółowe konstrukcyjny i technologiczny, projekty oprzyrządowania

PROTOTYPY

Etap realizowany przez, jednostkę zleceniodawcy, lub na zamówienie zleceniodawcy. Etap obejmuje:

 • wykonanie prototypów przeznaczonych do badań i testów
 • wykonanie prototypów przeznaczonych do badań użytkowych i rynkowych
 • wykonanie prototypów jako pierwszych egzemplarzy serii produkcyjnej
 • ewentualne wykonanie mastermodelu (wzorca) kształtu

        WSPÓŁPRACA REALIZACYJNA

Etap działań projektantów wzornictwa w ramach współpracy z zespołem inżynierskim (działania korekcyjne i tzw. nadzór autorski)


INNOWACJA
to wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do procesu, produktu (towaru lub usługi), marketingu oraz organizacji.

KONKURS ZAMKNIĘTY
w konkursie biorą udział wyłącznie fachowcy, płacisz wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, ale dostajesz profesjonalne projekty odpowiadające na Twoje potrzeby i uwzględniające możliwości i ograniczenia projektu i firmy

KONKURS OTWARTY
nie płacisz uczestnikom za udział w konkursie, a jedynie zwycięzcy. Uczestnicy to często osoby przypadkowe, niemające odpowiedniego przygotowania; projekty zwykle nie uwzględniają specyficznych wymagań Twojego produktu.

KRYTERIA SUKCESU
określone kryteria (mierzalne), na podstawie których będzie oceniane, czy projekt zakończył się sukcesem

WARTOŚĆ DODANA (ADDED VALUE)
cecha dodana do produktu (usługi, marki), która podnosi dla nabywcy jego rzeczywistą wartość. Przez różnicowanie produktu umożliwia przedsiębiorstwu osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.

WZORNICTWO
jest działalnością twórczą mającą na celu uzyskanie określonych cech przedmiotów, procesów, usług oraz ich relacji w całościowych cyklach istnienia życia produktów lub usług. Wzornictwo łączy kreatywność i innowacyjność, nadaje formę ideom tak, by stały się praktycznymi i atrakcyjnymi propozycjami dla użytkowników lub konsumentów.

WZORNICTWO UKIERUNKOWANE NA KONSUMENTA (CONSUMER DRIVEN DESIGN)  odpowiada na potrzeby użytkownika, zauważa i rozwiązuje problemy społeczne. Wzornictwo, dla którego „nie produkt, lecz człowiek jest celem”.

PRAWA AUTORSKIE
to zbiór norm prawnych, których przedmiotem jest zapewnienie ochrony twórczości naukowej, literackiej i artystycznej oraz projektowej. W znaczeniu podmiotowym to uprawnienia majątkowe i osobiste autora do stworzonego przezeń dzieła.

PROJEKT
to opracowanie, na które składają się następujące elementy:

 • Specyfikacja projektowa produktu (opracowana na podstawie briefu i propozycji projektanta)
 • Projekt koncepcyjny
 • Projekt postaci
 • Projekt szczegółowy (w tym: projekt inżynierski)

PROJEKT KONCEPCYJNY
Etap realizowany przez projektanta (biuro projektowe). Etap ten obejmuje:

 • generowanie pomysłów rozwiązań, ich selekcję i wizualizację w postaci szkiców koncepcyjnych, modeli roboczych płaskich i przestrzennych, modeli cyfrowych

PROJEKT POSTACI
Etap realizowany przez projektanta (biuro projektowe). Etap obejmuje:

 • określenie kształtu, wielkości, układów funkcjonalnych, procesów fizycznych, wyglądu i systemu obsługi produktu (interfejsu)

PROJEKT SZCZEGÓŁOWY
Etap realizowany przez projektanta (biuro projektowe). Etap obejmuje:

 • dopracowanie kształtu, określenie wymiarów i wyglądu produktu
 • wzornicza dokumentacja rysunkowa i prezentacje komputerowe

PRZEMYSŁ KREATYWNY (CREATIVE INDUSTIRS) 
gałęzie przemysłu, które oparte są na indywidualnej kreatywności, zdolnościach i talencie, a ponadto, poprzez wytwarzaną wartość intelektualną, mają potencjał do tworzenia nowych miejsc pracy i kreowania określonego dochodu.

ROZWÓJ NOWEGO PRODUKTU
jako proces obejmuje wszystkie działania od pomysłu nowego produktu do zakończenia badań prototypów i skompletowania dokumentacji warsztatowej. Jako metodyka obejmuje działania w projektowaniu oraz koordynację działań projektowych z marketingowymi i inżynierskimi.

SPECYFIKACJA PROJEKTOWA PRODUKTU
Dokument uzgodniony między zleceniodawcą (zarządem przedsiębiorstwa), a projektantem (biurem projektowym), w formie listy wymagań, jakie ma spełnić projekt

STUDIUM WYKONALNOŚCI
obejmuje rozpoznanie szansy rynkowej, określenie możliwości sfinansowania rozwoju nowego produktu, określenie możliwości technologicznych własnej firmy lub kooperacji z innymi wykonawcami, określenie kompetencji kadry (kwalifikacje, stosunek do innowacji)

TŁO PROJEKTU
informacja o tle, otoczeniu projektu i dostrzeżonej sposobności rynkowej

WYZWANIA PROJEKTOWE
informacja o celach projektu, spodziewanych efektach i specyfikacje projektowe

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
dokument przygotowywany na początku procesu rozwoju produktu, definiujący problem, odnoszący się do sytuacji na rynku (uwzględniający konkurencję, potrzeby konsumenta i bazujący na badaniach tych grup), określający szanse rynkową i pomysł na produkt, uwzględniający priorytety, wymagania i możliwości finansowe firmy brief projektowy